facebookpixel
info@synectics.gr +30 210 62 17 000

Epsilon Hellas logo

Λίγα λόγια για την Epsilon Hellas

Η Epsilon Hellas είναι ένας αφοσιωμένος πάροχος ποιοτικών λύσεων στελέχωσης και εκπαίδευσης πληρώματος.

Σήμερα, η Epsilon έχει το προνόμιο να είναι η επιλογή για την εκπαίδευση και τη στελέχωση πληρώματος για μια ελίτ ομάδα που αποτελείται από τις πιο απαιτητικές ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς επίσης και να είναι ένα μέλος με μακρά παράδοση παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό βασικών ναυτιλιακών οργανισμών.

Διαχειρίζεται υποθέσεις για περισσότερα από 440 σκάφη, με εν δυνάμει παρεχόμενο προσωπικό που φτάνει 5.000 ναυτικούς ανά πάσα στιγμή, ενώ παρέχει εκπαίδευση σε περισσότερους από 1.000 ναυτικούς σε μηνιαία βάση.

Αυτή η συλλογική ικανότητα βασίζεται σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και έχει χτιστεί σε επάνω σε ένα δίκτυο εκτεταμένης αξίας, που περιλαμβάνει τους πιο αξιόλογους ναυτιλιακούς οίκους, τα πλήρως ελεγχόμενα γραφεία της Epsilon Hellas σε εννέα χώρες, βασικές θεσμικές σχέσεις και τους πιο αξιόπιστους εταίρους. Το αποτέλεσμα είναι ένα ασύγκριτο σχεσιακό κεφάλαιο και μια ενσωματωμένη τεχνογνωσία που αναπτύσσεται με ένα αποκλειστικό σκοπό: την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, απρόσκοπτων λύσεων και οφέλους για τους πελάτες της. Βασικοί πυλώνες λειτουργίας της Epsilon Hellas αποτελούν η τήρηση των υψηλότερων ηθικών προτύπων, ο σεβασμός της ευημερίας των ναυτικών και των εργαζομένων της και η διατήρηση της βιωσιμότητας και της μελλοντικής εξέλιξης των δραστηριοτήτων της.

Προκλήσεις

Η παρουσία της Epsilon Hellas σε όλο τον κόσμο με γραφεία σε 9 χώρες και ναυτικούς σε κάθε άκρη της γης για λογαριασμό των μεγαλύτερων ναυτιλιακών εταιρειών παγκοσμίως έχει ως συνέπεια την δημιουργία ενός πολύπλοκου περιβάλλοντος εργασίας το οποίο απαιτεί καθημερινή ενδελεχή επίβλεψη και συντονισμό, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να πληροί τα υψηλά στάνταρ λειτουργίας, τα οποία έχει θέσει ως στόχο και την καθιστούν έναν από τους μεγαλύτερους παίχτες στον ναυτιλιακό χώρο στον τομέα στελέχωσης και εκπαίδευσης πληρώματος.

Η διατήρηση μιας συνολικής εικόνας της επιχείρησης και η παρακολούθηση των εργασιών της αποτελεί μια πραγματική πρόκληση, καθώς αυτό απαιτεί τον συνδυασμό ενός τεράστιου όγκου πληροφοριών που προέρχεται από πολλαπλές αγορές με διαφορετικές οικονομίες, διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις.

Ο εξειδικευμένος και ιδιαίτερος κλάδος της ναυτιλίας απαιτεί την ύπαρξη στοχευμένης και συνδυαστικής πληροφόρησης που δε μπορεί να εξαχθεί με συμβατικούς τρόπους και απαιτεί την κατανάλωση αρκετών εργατοωρών προκειμένου να προκύψει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Βασικές προκλήσεις ενός τέτοιου επιχειρήματος είναι:

 • Η ενοποίηση και ο συνδυασμός πληροφοριών από διαφορετικές πηγές και πληροφοριακά συστήματα
 • Η ταχύτητα και ευκολία εξαγωγής των αποτελεσμάτων
 • Η παροχή έγκαιρης πληροφόρησης
 • Ο πρόβλεψη πάσης φύσεως παραμέτρων που αφορούν διαφορετικές οικονομίες και ιδιαιτερότητες αγορών εθνικότητες
 • Η αποφυγή λάθους πληροφόρησης
 • Ευκολία διαχείρισης της πληροφορίας από τον τελικό χρήστη.

Υλοποιήση

Προκειμένου να είναι εφικτός ο έλεγχος της απόδοσης του οργανισμού με όραμα την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων και την ύπαρξη μια συνολικής εικόνας του οργανισμού από ένα σημείο, το οποίο οδηγεί στην απλούστευση της διαδικασίας αυτής από τον τελικό χρήστη, η Synectics ανέλαβε το εγχείρημα της ενοποίησης των παρεχόμενων αυτών πληροφοριών. Αρωγός στη διαδικασία αυτή αποτέλεσαν και αποτελούν τα εργαλεία Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) τα οποία συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται δεδομένα από διάφορες πηγές της επιχείρησης, παρέχοντας γρήγορες πληροφορίες που αξιοποιούνται από την επιχείρηση και τα στελέχη της.
Τα αριθμητικά δεδομένα σε κάποιες γραμμές μιας αναφοράς, που δείχνουν για παράδειγμα στοιχεία πωλήσεων ή δεδομένα παραγωγής, μπορεί να είναι ακριβείς πληροφορίες αλλά δεν είναι επιχειρηματική ευφυΐα, έως ότου αυτά τεθούν σε μια τέτοια μορφή ώστε να γίνουν εύκολα κατανοητά από το στέλεχος που λαμβάνει αποφάσεις και χρειάζεται αυτές τις πληροφορίες εγκαίρως.
Στα πλαίσια της συνεργασίας με την Epsilon Hellas δημιουργήσαμε εξειδικευμένα, παραμετροποιήσιμα reports σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη, τα οποία δίνουν μία συνολική εικόνα του κύκλου εργασιών και της πορείας της επιχείρησης με τη χρήση είτε αριθμητικών δεδομένων είτε γραφημάτων με το πάτημα ενός κουμπιού. Τα εν λόγω reports παρέχουν πληροφόρηση στον οργανισμό για ένα εύρος θεμάτων, που αφορούν πολλούς και διαφορετικούς τομείς της επιχείρησης:

 • Οικονομικά reports που αφορούν έσοδα και έξοδα της επιχείρησης, δίνοντας μια πλήρη επικαιροποιημένη οικονομική εικόνα σε λίγα δευτερόλεπτα έως μία πλήρη εποπτική εικόνα
 • Εποπτική εικόνα του συνόλου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης:
  • Πελάτες
  • Πλοία
  • Ανθρώπινο δυναμικό
  • Στελέχωση πληρώματος
  • Εκπαίδευση πληρώματος

Συνοπτικά Οφέλη

Τα οφέλη από την υιοθέτηση του συστήματος ήταν άμεσα από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας και αφορούσαν σε όλο το κύκλωμα διανομής της εταιρίας. Συγκεκριμένα:

Ευκολία και χρηστικότητα

 • Αυτοματοποίηση διαδικασίας συλλογής της πληροφορίας
 • Ταχύτητα ανάκτησης πληροφορίας
 • Ευκολία διαχείρισης πληροφορίας μέσω χρήσης απλών φίλτρων ή με το πάτημα ενός κουμπιού
 • Αποφυγή λάθος πληροφόρησης και παρερμηνειών δεδομένων
 • Αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας

Οικονομικά οφέλη

 • Μείωση κόστους μέσω της αποτελεσματικής και έγκαιρης ενημέρωσης
 • Μείωση χρόνου απασχόλησης προσωπικού για την ανάκτηση της πληροφορίας
 • Δημιουργία διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Μοναδικές λειτουργίες

 • Ενοποίηση της πληροφορίας από διαφορετικά υποσυστήματα σε μία οθόνη
 • Δυναμική πληροφόρηση
 • Μετασχηματισμός της πληροφορίας και παρουσίαση της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη