facebookpixel
info@synectics.gr +30 210 62 17 000

Παρακαλούμε θερμά τον Χρήστη του διαδικτυακού τόπου να διαβάζει προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.synectics.gr και κάθε στοιχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») με σκοπό την παροχή πληροφοριών για την Εταιρία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Ο Διαδικτυακός Τόπος σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ανήκει στην εταιρία «[Στοιχεία της εταιρίας του ομίλου]» (εφεξής η “Εταιρία”).

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης της απλής περιήγησης, διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), όπως ισχύουν κατά το χρόνο της χρήσης.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, τους οποίους ο Χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά.

 

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η αποδοχή των Όρων Χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του χρήστη στον Διαδικτυακό Τόπο. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους Όρους Χρήσης.

 

Σε περίπτωση διαφωνίας του Χρήστη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στον Διαδικτυακό Τόπο, ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά τον διαχειριστή. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Συνεπώς, συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών.

 

Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του επισκέπτη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των Όρων Χρήσης.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ

Η Εταιρία προσπαθεί με κάθε τρόπο το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου να είναι πάντοτε επικαιροποιημένο και ακριβές. Η Εταιρία δεν δεσμεύεται και δεν εγγυάται την πληρότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία, διαθεσιμότητα ή ασφάλεια του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Χρήστης φέρει τον κίνδυνο για την οιαδήποτε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του περιεχομένου του.

Η Εταιρία δε φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση για οιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση σε σχέση με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου. Ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της Εταιρίας πως οποιαδήποτε άλλος διαδικτυακός τόπος ή οι servers μέσω των οποίων αυτοί γίνονται διαθέσιμοι, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Συνεπώς δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον Χρήστη.

Η Εταιρία δύναται να τροποποιεί ή αποσύρει οιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του Διαδικτυακού Τόπου, οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, εκτός αν άλλως προβλέπεται υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η Εταιρία προσπαθεί να διασφαλίσει την καλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου. Ωστόσο, δεν ευθύνεται για οιαδήποτε προσωρινή ή μόνιμη δυσλειτουργία.

Ο Διαδικτυακός Τόπος περιλαμβάνει ζεύξεις υπερκειμένου (hyperlinks) προς διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρίας. Η ύπαρξη των ζεύξεων υπερκειμένου στο Διαδικτυακό Τόπο δεν αποτελεί και δεν υπονοεί την υποστήριξη ή αποδοχή εκ μέρους της Εταιρίας των σχετικών διαδικτυακών τόπων ή/ και του περιεχομένου τους. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από τη χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων.

 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος απευθύνεται σε ενηλίκους. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι άνω των 18 ετών ή άλλως ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τους έχοντες την επιμέλειά του, οι οποίοι και θα θεωρούνται υπεύθυνοι για οιαδήποτε ενέργεια των προσώπων υπό την επιμέλειά τους, σε σχέση με το Διαδικτυακό Τόπο.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ο Διαδικτυακός Τόπος και το σύνολο του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οιωνδήποτε εικόνων, γραφικών, πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και της σύνθεσης, του σχεδιασμού και της διάταξης του Διαδικτυακού Τόπου, συνιστά πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας ή/ και των δικαιοπαρόχων της και προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται στον Χρήστη ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας. Ο Χρήστης οφείλει να λαμβάνει θετικά μέτρα για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή/ και τρίτων.

Ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί το Διαδικτυακό Τόπο, να αντιγράφει ή/ και εκτυπώνει περιγραφές, έγγραφα κ.λ.π. από το Διαδικτυακό Τόπο για μη εμπορικό σκοπό και υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Χρήστη με τους Όρους Χρήσης, η Εταιρία μπορεί να ανακαλεί το ως άνω δικαίωμα του Χρήστη.

Ο Διαδικτυακός Τόπος περιλαμβάνει στοιχεία που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, τα οποία δύνανται να καταστούν αντικείμενο αποθήκευσης, αντιγραφής, εκτύπωσης ή χρήσης κατά άλλο τρόπο κατόπιν συναίνεσης του εκάστοτε τρίτου-δικαιούχου, εκτός αν άλλως προβλέπεται στο Διαδικτυακό Τόπο.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν αναγνωρίζουν και δεν παρέχουν οιοδήποτε δικαίωμα ή άδεια στο Χρήστη επί του Διαδικτυακού Τόπου, ή μέρους του ή επί οιωνδήποτε αντιγράφων εκ του περιεχομένου του.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από το Χρήστη και με σκοπό τη βελτίωση του Διαδικτυακού Τόπου, η Εταιρία δύναται να συλλέγει στοιχεία του Χρήστη, που δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα μέσω της χρήσης cookies. Ενδεικτικά, τέτοια στοιχεία αφορούν τον αριθμό των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου ή/ και το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να ανακοινώνονται σε τρίτους, τηρώντας όμως τις απαιτούμενες ασφαλιστικές δικλείδες της σχετικής νομοθεσίας. Για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών η Εταιρία εφαρμόζει την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για τη χρήση των cookies από τον Διαδικτυακό Τόπο εφαρμόζεται η σχετική Πολιτική .

 

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Όρων Χρήσης ο Χρήστης του Δικτυακού Τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, αφετέρου δε να απέχει από τις παρακάτω παράνομες και καταχρηστικές χρήσεις του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου της Εταιρίας.

 

Ο Χρήστης θα ενημερώνει αμέσως την Εταιρία σχετικά με οιαδήποτε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου η οποία αντιβαίνει στους παρόντες Όρους Χρήσης ή/ και την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Χρήστης απαγορεύεται ρητά να:

  • Διανέμει περιεχόμενο παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,
  • Παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών,
  • Περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου,
  • Να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του Χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Ο Χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου υποχρεούται να μη τον χρησιμοποιεί για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Εταιρίας για πράξεις, που ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στην νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Εταιρίας ή τρίτου.

 

Ο Χρήστης αναλαμβάνει να παρέχει και να διατηρεί κατάλληλο τον εξοπλισμό που απαιτείται για την πρόσβαση και χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού.

 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της Εταιρίας για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των Όρων Χρήσης στο πεδίο ευθύνης του Χρήστη, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του Χρήστη. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός να απαιτήσει αποζημίωση από τον Χρήστη για παραβίασης των Όρων Χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν.

Σε κάθε περίπτωση με την πρόσβαση και τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ο χρήσης συμφωνεί και αποδέχεται, ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και αναλογικοί.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οι κανόνες στους οποίους γίνεται αναφορά ή παραπομπή στους Όρους Χρήσης, αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ του Χρήστη και της Εταιρίας αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου.

Οι Όροι Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Η Εταιρία έχει ως πάγια επιδίωξη, οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση του ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ο Χρήστης εντοπίσει κάποιο προβληματικό στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα τον διαχειριστή στο info@synectics.gr

Τελευταία ενημέρωση στους Όρους Χρήσης: Δεκέμβριος 2018